Sobota, 4 lutego 2023

Ubezpieczenie AC - co daje i co obejmuje autocasco?

11 czerwca 2021

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC nakłada na każdego posiadacza pojazdu ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w wyniku użytkowania pojazdu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni przede wszystkim potencjalnych poszkodowanych, którzy mogą dochodzić odszkodowania w przypadku utraty lub uszkodzenia ciała bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy. Dodatkowo możesz zdecydować się na ubezpieczenie AC.

Czym jest OC?

Gwarantuje to szybkie i adekwatne zrekompensowanie poniesionej szkody, której pokrycie z własnej kieszeni sprawcy może być trudne lub niemożliwe, np. ze względu na jej skalę. Kwoty gwarancji aktualnie obowiązujące w Polsce, czyli maksymalne limity odpowiedzialności ubezpieczyciela, wynoszą w ujęciu 1.000.000 EURO na jedno zdarzenie za utratę mienia oraz 5.000.000 EURO na jedno zdarzenie za szkodę na osobie. W niektórych przypadkach, np. spowodowania wypadku drogowego, zastosowane kwoty gwarancji mogą okazać się niewystarczające. Aby nie dopuścić do wyczerpania sumy gwarancyjnej, istnieje możliwość dokupienia dodatkowych sum powyżej ustawowych limitów. Ubezpieczający zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Brak ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub przerwy w okresie ubezpieczenia podlegają karze ustawowej, której wysokość uzależniona jest od typu pojazdu oraz długości okresu, przez który pojazd nie był objęty ważnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie komunikacyjne (AC)

Ubezpieczenie komunikacyjne to najczęściej wybierane dobrowolne ubezpieczenie. Ubezpieczenie to chroni właściciela pojazdu przed stratami materialnymi w przypadku kradzieży pojazdu, uszkodzenia, kradzieży wyposażenia pojazdu, a także w przypadku, gdy szkody nie mogą być objęte ubezpieczeniem OC sprawcy. Ten rodzaj ubezpieczenia charakteryzuje się pewnym poziomem elastyczności. Ubezpieczyciel może kształtować oferowany przez siebie kompleksowy produkt, dlatego w przypadku tego rodzaju ubezpieczenia bardzo istotna jest znajomość ochrony ubezpieczeniowej i wyłączeń z niej określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ochrona w ramach AC może być oferowana jako ubezpieczenie imiennego ryzyka lub jako ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. Różnica pomiędzy tymi dwiema konstrukcjami ubezpieczeniowymi polega na tym, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia imiennego ryzyka obejmuje wszystkie zdarzenia wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia, podczas gdy ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka obejmuje wszystkie zdarzenia z wyjątkiem zdarzeń wymienionych jako wyłączenia odpowiedzialności. W praktyce ubezpieczenie all risk oferuje szerszą ochronę ubezpieczeniową, obejmującą również zdarzenia, które występują rzadziej, ale mogą jednak doprowadzić do całkowitego zniszczenia pojazdu. Kwestią o szczególnym znaczeniu, jest zużycie ochrony ubezpieczeniowej, amortyzacja części, kwoty franczyzy oraz potencjalna franszyza polisy. Dodatkowo uwzględnia się okresy rozpatrywania szkód oraz zwraca uwagę na wymagane przez ubezpieczyciela systemy antykradzieżowe. Co więcej, w zależności od produktu oferowanego przez danego ubezpieczyciela, ubezpieczenie AC może obejmować również określony limit bezpłatnego holowania lub pojazd zastępczy.