Poniedziałek, 20 marca 2023

Kara za brak OC 2021 – jak uniknąć i napisać odwołanie?

17 czerwca 2021

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia samochodu będziemy zmuszeni zapłacić niezwykle wysokie kary.

Wysokość grzywien

Według Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wysokość mandatu zależy od twojego samochodu. Tak więc w 2020 r. za brak ubezpieczenia przez ponad 14 dni właściciele samochodów osobowych mierzyli się z karą w wysokości 5200 zł, ciężarówek i autobusów 7800 zł, innych pojazdów – 870 zł. Za jazdę bez ubezpieczenia do 3 dni właściciel pojazdu musi zapłacić 20% pełnej kwoty mandatu. Nie wywiązując się z obowiązku zawarcia umowy o odpowiedzialności cywilnej w określonym przedziale, musisz dobrowolnie zapłacić należną kwotę grzywny. W przeciwnym razie kara może zostać następnie pobrana zgodnie z procedurami administracyjnymi, tj. przez inspekcję skarbową w kolejności postępowania egzekucyjnego. Wysokość kar za brak ważnej polisy OC ustalana jest proporcjonalnie do aktualnego wynagrodzenia minimalnego. W 2021 r. jego wielkość wyniesie 2800 zł brutto. W związku z tym ten rodzaj grzywny wzrośnie (w zależności od długości opóźnienia) z 1680 zł do 8400 zł. W bieżącym roku wysokość mandatów nadal wynosi od 1560 do 7800 zł. Przypominamy, że w przypadku samochodów ciężarowych pełna kara za brak ważnej polisy OC to trzykrotność ekwiwalentu płacy minimalnej

Co robić jeśli otrzymasz pismo z wezwaniem zapłaty

W Polsce odbywają się regularne przeglądy samochodów pod kątem ubezpieczenia. Jeśli otrzymałeś pismo z prośbą o dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, to znaczy, że podczas kontroli pojawiły się wątpliwości. Takie kontrole mogą być przeprowadzane między innymi przez policję. Wątpliwości pojawiają się, gdy podczas audytu nie zostanie przedstawiony dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Niekiedy takie podejrzenie pojawia się również podczas rutynowej weryfikacji informacji z polisy OC, które zakłady ubezpieczeń przekazują UFG. Po otrzymaniu takiego pisma masz 30 dni na dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów. W przeciwnym razie sprawa zostanie przekazana do urzędu skarbowego.

Jeżeli na wniosek Funduszu udowodnisz, że w oznaczonym okresie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które zawarłeś, było ważne lub nie podlegałeś takiemu obowiązkowi, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie nałoży na ciebie kary. Jeśli jednak nie przedstawisz żądanych dokumentów lub nie zapłacisz kary na, dalsze postępowanie będzie egzekwował urząd skarbowy w twoim miejscu zamieszkania. W sytuacji, gdy kwestionujesz legalność zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym, masz prawo wnieść sprzeciw za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne. Z kolei od decyzji Zarządu Funduszu przysługuje odwołanie do Rady Gwarancyjnej Funduszu Ubezpieczeniowego. W szczególnych przypadkach, co wynika przede wszystkim ze skrajnie trudnej sytuacji majątkowej i finansowej zobowiązanego, UFG może umorzyć spłatę w całości lub w części albo przewidzieć zmniejszenie jej spłaty (podzielić ją na nieoprocentowane płatności lub odroczyć spłatę). W tym roku wstępna kara dla właścicieli nieubezpieczonych samochodów osobowych będzie dwukrotnie wyższa niż płaca minimalna w bieżącym roku, czyli 4 000 zł (3 700 000 zł w 2016 r.). Nowe prawo przewiduje jednak także pewne rozwiązania kompromisowe. W szczególności, jeśli spóźniłeś się z zapłatą o mniej niż 3 dni, będziesz musiał zapłacić tylko 20% grzywny, a jeśli do 2 tygodni, będziesz musiał zapłacić tylko połowę kwoty.

Podwyżka kar jest zachętą dla kierowców do terminowego i regularnego ubezpieczania pojazdów, ponieważ koszt pojazdu cywilnego jest kilkakrotnie niższy niż koszt mandatu za jego brak. Najczęstszymi przyczynami braku lub opóźnienia ubezpieczenia kierowców w Polsce jest nieopłacanie wszystkich niezbędnych składek. Problemem jest też nieterminowy zakup polisy w przypadku nowego auta – nie zawsze robi to w tym samym dniu, w którym polisa poprzedniego właściciela traci ważność.