Sobota, 4 lutego 2023

Jak liczyć odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

15 czerwca 2021

W razie wypadku na drodze bardzo ważne jest, aby uzyskać terminową i wykwalifikowaną pomoc, która pozwoli uzyskać odszkodowanie za szkody. Ustawodawstwo naszego kraju przewiduje nie tylko odszkodowanie za szkody materialne, ale też uszczerbek na zdrowiu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami poszkodowany w wypadku ma prawo żądać naprawienia wyrządzonej mu szkody nie od sprawcy wypadku, ale bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym sprawca zawarł obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właściciele pojazdów.

Kiedy uzyskasz odszkodowanie?

Każdy obywatel ma prawo wystąpić do sądu z roszczeniem o odszkodowanie za straty i utracone korzyści m.in. koszty naprawy pojazdu, odszkodowanie za utracone zarobki. W przypadku uszkodzenia ciała lub poważnego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego – możesz ubiegać się o zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji medycznej, a także wszelkich innych podobnych wydatków np. wydatki na specjalną opiekę medyczną lub dodatkowe wyżywienie. Jeżeli w wyniku urazu poszkodowany został dodatkowo niepełnosprawny. Może ubiegać się o zwrot kosztów szkolenia do innego zawodu oraz odszkodowanie za krzywdę. Jeżeli w wyniku urazu doznał częściowej lub całkowitej niepełnosprawności, to przysługuje mu miesięczna wypłata odszkodowania, wyrównująca różnicę między dochodami poszkodowanego przed wypadkiem i po nim lub 6. miesięczna wypłata odszkodowania na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem poszkodowanego m.in. koszty zakupu pojazdu

Rodzaje odszkodowania

Wypłatę miesięcznego odszkodowania można zastąpić odszkodowaniem jednorazowym, zwłaszcza jeśli ofiara stała się niepełnosprawna, ale w takim przypadku ofiara traci prawo do renty. W przypadku śmierci poszkodowanego w wypadku osoba bezpośrednio związana z wypadkiem ma prawo wystąpić do sądu z roszczeniem o:

• zwrot kosztów leczenia i pochówku zmarłego.

• odszkodowanie, jeżeli w wyniku śmierci poszkodowanego w wypadku nastąpiło znaczne pogorszenie standardu życia jego rodziny.

• alimenty na rzecz osób, w stosunku do których zmarły ma zobowiązania alimentacyjne.

• odszkodowanie pieniężne za wyrządzone szkody.

Jak wyliczyć wysokość odszkodowania?

Paradoksalnie trudno jest dokładnie wyliczyć wysokość odszkodowania lub przedstawić prosty wzór, wedle którego można takie odszkodowanie wyliczyć samodzielnie. Powszechnie panujące przeświadczenie, że ustalony procent uszczerbku na zdrowiu matematycznie przekłada się na wysokość należnego za doznaną szkodę na zdrowiu zadośćuczynienia, jest raczej mitem. Przede wszystkim ustalenie procentowego uszczerbku na zdrowiu nie jest procesem obowiązkowym. A tym samym nie może w żadnej mierze współdecydować o wysokości odszkodowania. Może być jedynie argumentem na rzecz wysokości odszkodowania lub odgrywać rolę pomocniczą. Te przepisy zostały bowiem wprowadzone nie celem uzyskania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego, ale na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na podstawie ustalonego procentu utraty zdrowia oblicza się wysokość jednorazowego odszkodowania w ZUS. W tym przypadku takie jednorazowe odszkodowanie jest przyznawane w wysokości dwudziestu procent przeciętnego wynagrodzenia za każdy pojedynczy procent utraty zdrowia. Na dziś jest to kwota 918 złotych na każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Jednak te ustalenia i ta wysokość odszkodowania nie ma nic wspólnego z przyznawanymi odszkodowaniami w przypadku wypadków drogowych. Obliczenia związane z procentem uszczerbku na zdrowiu jest jednak stosowany i polecany przez firmy z prostego powodu – nie ma wypracowanych innych zasad i regulacji, dotyczących wysokości odszkodowania.