Sobota, 4 lutego 2023

Czy komornik może zająć odszkodowanie z ubezpieczenia?

9 czerwca 2021

Wiele osób zmaga się ze spłatą swoich długów, a tym samym jest narażona na licytacje komornicze lub zajęcia komornicze. Co jednak w przypadku, kiedy właśnie otrzymaliśmy odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej? Czy komornik może zająć pełną kwotę odszkodowania, a tym samym pozbawić nas możliwości leczenia lub naprawy samochodu?

Na czym polega zajęcie komornicze?

Jeśli wierzyciel skieruje sprawę do sądu, a ten wyda wyrok o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, to w praktyce oznacza to uzyskanie przez komornika prawa do egzekwowania prawa w postaci zajęcia naszego konta bankowego lub mienia. W chwili zajęcia konta, jego prawny właściciel – czyli my, tracimy możliwość zarządzania środkami znajdującymi się na koncie. Zajęciu podlegają nie tylko środki, które aktualnie są dostępne na koncie dłużnika, ale też przyszłe wpływy, tak długo, jak nie spłacimy długu, który został określony w wyroku sądowym. Na nasze szczęście nie wszystkie środki, które znajdują się na koncie mogą podlegać zajęciu. Wyłączeniu podlegają środki, które są wskazane w art. 831 k.p.c. Są to na przykład środki finansowe, które zostały wpłacone na nasze konto jako zapomoga w związku ze śmiercią bliskiej nam osoby lub odszkodowanie, które ma zostać przeznaczone na pokrycie kosztów pogrzebu.

Czego jeszcze nie może zabrać komornik?

Komornik nie może też zająć kwoty wolnej od potrąceń wynagrodzenia za pracę. Ta kwota w 2021 roku to 2800 zł brutto. Te same przepisy dotyczą także dodatków aktywizacyjnych, zasiłków dla bezrobotnych oraz stypendiów czy dodatków szkoleniowych. To także wszelkie świadczenia będące jedynym źródłem dochodu dłużnika. Egzekucji jak stanowi prawo nie mogą podlegać środki z odszkodowania i świadczeń ubezpieczeń osobowych – w granicach i o wysokości określonej w rozporządzeniu. Jednak przepis ten nie dotyczy roszczeń związanych z alimentami. Egzekucja nie dotyczy ¾ środków odszkodowania. Komornik może jedynie wyegzekwować ¼ środków pozostających na koncie z tego tytułu. Co jednak kiedy komornik wbrew prawu zajął nam środki w całości, lub wysokości wyższej niż dopuszczają przepisy?

Niesłusznie zajęte środki

W pierwszej kolejności należy zwrócić się do komornika z wnioskiem o zwolnienia odpowiedniej ilości środków z egzekucji. Najczęściej ten krok jest wystarczający i po złożeniu odpowiedniego pisma, komornik cofnie egzekucje. Problem pojawia się, kiedy komornik nie wyraża zgody na cofnięcie zajęcia lub środki zostały już przekazane do wierzyciela. W takim przypadku niestety musimy albo pisać skargę na prowadzone czynności komornicze do izby komorniczej, albo decydować się na sprawę sądową. Sam wniosek musi być skonstruowany na następujących zasadach. Musi zawierać:

• sygnaturę sprawy;

• dane dłużnika;

• nr konta bankowego oraz oznaczenie banku, który prowadzi rachunek.

• wysokość kwoty oraz podstawę prawną wyłączenia spod egzekucji.

Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania którą otrzymamy, zależy od wielu czynników. Istnieje wiele czynników, które są brane pod uwagę przy ustalaniu odszkodowania dla ofiary wypadku. Czynniki te obejmują wpływ na jakość życia powoda, wydatki medyczne, koszt przyszłej opieki medycznej, utracone zarobki i potencjalne przyszłe utracone zarobki. Uwzględnia się wpływ na zdolność powoda do wykonywania pracy w przyszłości oraz czas stracony w związku z leczeniem urazów.

Firmy ubezpieczeniowe starają się zaniżać odszkodowania. Jednak prawnicy starają się uzyskać dla swoich klientów najwyższą możliwą kwotę. Podczas gdy firmy ubezpieczeniowe zazwyczaj skupiają się tylko na kosztach leczenia związanych z obrażeniami, doświadczony prawnik zajmujący się szkodami osobistymi przyjmie wartość niematerialnych strat spowodowanych urazem, w tym bólu i cierpienia oraz utraty jakości życia.